• 1.1 Мета викладання дисципліни. Основна мета лекційного курсу „Стилістика французької мови” – ознайомити студентів із загальними принципами стилістики, визначити стилістику як самостійну лінгвістичну дисципліну і як основну галузь теорії мови, розкрити значення і місце стилістики у сучасному мовознавстві. 

  1.2 Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб навчити фахівців вирізняти основні стилістичні категорії сучасної французької мови, ознайомити їх зі стилями мови, стилістичною диференціацією лексичних і граматичних засобів, прийомами найбільш доцільного використання їх відповідно до змісту тексту, жанру, цільового призначення і загальної експресивної спрямованості. 

  1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни 
  • перерахувати основні етапи історії дослідження стилю у французькій літературі та лінгвістиці; 
  • проілюструвати за допомогою літературного матеріалу досягнення досліджень стилю французької мови у різні історико-літературні періоди; 
  • дати визначення основних ключових понять стилістики французької мови; 
  • встановлювати та коментувати зв’язки стилістики з іншими лінгвістичними дисциплінами; 
  • послуговуватися законами, які управляють функціонуванням мовних засобів у різних сферах спілкування; 
  • розрізняти специфічні особливості функціональних стилів; 
  • використовувати основні методи стилістичного аналізу тексту; 
  • застосовувати мовні навички в процесі інтерпретації літературно-критичного матеріалу. 

  Курс читається французькою мовою

 • 1.1. Мета викладання практичного курсу з французької мови студентам ІІІ курсу полягає в удосконаленні набутих протягом попередніх років навчання знань з французької мови. На цьому етапі навчання майбутні фахівці поглиблюють лексичний запас для якнайкращого здійснення усного та писемного мовлення. Студенти залучаються не тільки до мовного, а й до лексико-стилістичного та граматичного аналізу прочитаного.

  1.2. Завдання вивчення практичного курсу з французької мови передбачають:

  - узагальнення та поглиблення лексичних і граматичних навичок з французької мови, набутих на попередніх етапах навчання;

  - удосконалення навичок працювати з фаховою франкомовною літературою;

  -         опанування комунікативною системою діалогічних і монологічних реплік у запропонованих комунікативних ситуаціях

  -         поглиблене вивчення семантики слів, зокрема таких аспектів, як синонімія, антонімія, полісемія, фразеологія.

  -         аналітичне читання, важливим елементом якого поряд з лінгвостилістичним дослідженням тексту є аналіз його ідейно-естетичного змісту.

  -         лексико-стилістичний аналіз художнього тексту на основі уривків із художніх творів французьких авторів XIX cт., який містить інформацію про творчість письменника, ідейно-естетичне спрямування його творів, особливості композиції цих творів та про характеристику дійових осіб.

  1.3. У результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен оволодіти наступними компетенціями:

  -         писемною компетенцією, яка передбачає фонетично й орфографічно правильне відтворення на письмі почутого

  -         граматичною компетенцією, яка передбачає активне використання базової граматики й пасивне використання нормативних граматичних явищ     французької мови

  -         синтаксичною компетенцією, яка передбачає вміння побудови складних речень різних типів (складносурядних і складнопідрядних*

  -         соціокультурною компетенцією, яка полягає у знанні національно-культурних особливостей романомовних країн, а також в умінні та навичках побудови використання мовних засобів, розповсюджених у цих країнах

  -         навчальною компетенцією, яка полягає у вмінні вчитися, у здатності спостерігати за новим досвідом і брати в ньому участь, приєднувати нові знання до вже існуючих, застосовувати отримані знання під час самостійної та індивідуальної роботи з науковою літературою.

  У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен   з  н  а  т  и  :

  - біографії французьких авторів, твори яких вивчаються, основні риси їхньої творчості та літературної течії, яку вони представляють;

  - схему аналізу художнього тексту відповідно до літературного напрямку;

  - стилістичні засоби, що дозволяють аналізувати художній текст

  Підготовлений фахівець повинен     в  м  і  т  и  :

  - аналізувати художній текст, визначаючи його тему, ідею, тип тексту, характеристику персонажів та стилістичних засобів, використаних автором;