• Мета викладання дисципліниСучасні методи дослідження мови”

  Будь-яка галузь людського пізнання повинна мати поряд з об’єктом і предметом дослідження систему теоретичних принципів, прийомів, методик їх вивчення, які б органічно пов’язувалися як з їх природою, так і з відповідною лінгвістичною теорією та загальною методологією наукового пізнання цієї природи.

  Лінгвістика протягом історії свого розвитку виробила багато власних методів аналізу мовних явищ, які складають методологічну основу дослідження цієї науки. Крім того, в лінгвістиці широко використовуються методи, запозичені з інших наук, що удосконалює і урізноманітнює методологію мовознавчих досліджень.

  Отже, основна мета даного курсу – сфоромувати в студента науково-дослідницьку компетенцію в галузі мовознавства. Курс має завданням зосередити увагу студента на ключовому аспекті будь-якого наукового дослідження, а саме методах і прийомах його проведення. Показати, зокрема, що являє собою мовознавче дослідження як цілісна праця, детально ознайомити студентів з науково-теоретичними принципами використовуваних у мовознавчих дослідженнях методів, продемонструвати різні можливості їх практичного застосування в дослідницькій роботі, розкрити їх переваги й недоліки, з’ясувати їх внутрішній зв’язок з різними науковими парадигмами мовознавства.

  Навчальний план не передбачає практичних занять з цього курсу, тому ряд тем розглядається в режимі демонстрації практичних можливостей використання певних методичних прийомів  у вивченні відповідного мовного явища.

  Курс “Сучасні методи дослідження мови” є логічним продовженням  до курсу “Основи наукових досліджень”, який читається студентам на третьому курсі.

  В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен   з  н  а  т  и  :

  1. Як організовується наукове дослідження.
  2. Які висуваються вимоги до наукової роботи.
  3. Якою є теоретична основа наукових досліджень.
  4. Як класифікуються наукові теорії.
  5. Що являють собою методи наукових досліджень.
  6. У чому полягає відмінність конкретно наукових методів від загальнонаукових.
  7. Які методи використовуються в мовознавчих дослідженнях.
  8. Які передумови використання  кожного із методів.

  Підготовлений фахівець повинен   в  м  і  т  и використовувати при написанні студентських наукових робіт принципи й прийоми таких методів:

  1) описового; 2) порівняльно-історичного; 3) зіставного (контрастивного, типологічного); 4) структурного (дистрибутивного і трансформаційного аналізу);  5) компонентного аналізу;  6) лінгвогеографії; 7) соціолінгвістики; 8) психолінгвістики; 9) окремі прийоми квантитативного (математичного й статистичного методів).

  Програма передбачає 34 год. лекційних занять і 108 год. самостійної роботи студентів. Самостійна робота студента включає: опрацювання і засвоєння того теоретичного матеріалу, який висвітлюється в лекціях; виконання практичних завдань, роботу з різними науково-теоретичними джерелами, в яких описуються методи наукових досліджень;  виконання письмових контрольних робіт.