8 семестр

 • Курс «Теоретична граматика» належить до циклу дисциплін нормативної частини навчального плану з підготовки фахівців романської філології зі спеціальності 6.020303 – мова та література (французька). Даний курс є логічним продовженням теоретичних курсів із загального мовознавства, вступу до романської філології, історії мови, лексикології, і частково базується на практичній граматиці, яку студенти вивчають протягом трьох попередніх років. Дисципліна читається на четвертому році навчання, підсумовуючи матеріал всіх попередніх теоретичних курсів з романського мовознавства, які фігурують в навчальному плані зазначеної спеціальності.
  Система контролю знань студентів передбачає поточний контроль, написання рефератів, виконання тестових завдань. Підсумковий контроль проводять у формі іспиту.

 • Завдання курсу полягає в підготовці висококваліфікованого спеціаліста – філолога, перекладача.
  Програма розрахована на студентів, які вивчали французьку мову у середній школі, володіють певним лексичним запасом і знайомі з основами граматики французької мови в межах програми середньої школи.

  Основна мета курсу „Аспектний переклад” полягає в тому, щоб ознайомити студентів із основними труднощами, що виникають у процесі перекладу з французької мови на українську. Задля цього студенти повинні опанувати певні практичні поради та сформувати відповідну перекладознавчу компетенцію. 

  Зміст курсу передбачає :
  • надати знання щодо проблем перекладу в залежності від мовних аспектів (лексика, граматика, прагматика, стилістика);
  • опрацювання цих знань на прикладі практичних завдань, вправ тощо.

  Завдання курсу: навчити знаходити відповідники лексичних, граматичних, фразеологічних та стилістичних явищ у мові, на яку перекладається текст; розрізняти типи та стилі текстів та враховувати їх особливості при перекладі.

  В результаті опанування курсу
  -студенти при перекладі текстових уривків з французької мови на українську та з української на французьку повинні вміти:
  • виділити проблемні аспекти;
  • перелічити можливі способи перекладу та їх переваги або недоліки;
  • запропонувати відповідники та пояснити їх вибір;
  -вони також повинні вміти проаналізувати переклад, вказавши на його сильні та слабкі сторони.

   

 • Даний лекційний курс входить до циклу дисциплін нормативної частини навчального плану підготовки фахівців романської філології зі спеціальності 6.020303 – мова та література (французька). Дисципліна читається на четвертому році навчання і передбачає попереднє засвоєння теоретичного курсу “Основи наукових досліджень”. Матеріал курсу тісно пов’язаний з лінгвокраїнознавством.

  Курс є базовим для опанування такими теоретичними дисциплінами як стилістика та лінгвокраїнознавство. Мовне спілкування, а за іншою термінологією, мовна комунікація - це особливий тип людської діяльності, яка здійснюється за певними законами й правилами, у межах віками відпрацьованих моделей й усталених форм.