7 семестр

 • Мета курсу «Теорія перекладу» полягає в ознайомленні сту­дентів з загальними питаннями теорії перекладу, основ­ни­ми моделями та закономірностями процесу перекладу; за­без­печенні глибокого засвоєння видів і типів перекладу та їх використання для правильного (адекватного) відтворення зна­чень комунікативних одиниць мовою перекладу. Курс покликаний навчити студентів розрізняти і використовувати різні види адаптивних стратегій, що застосовуються при перекладі текстів різних жанрів і стилів, та виробити уміння віднайти різнорівневі функціональні відповідники.

 • 1.1 Мета викладання дисципліни
  Курс «Аналіз художнього тексту» має на меті підсумувати та організувати матеріал,  засвоєний студентами на заняттях з аналітичного читання, літературознавства, стилістики та лексикології,  для опанування методами всебічного аналітичного вивчення художнього твору.

  1.2 Завдання вивчення дисципліни полягає утому, щоб навчити фахівців бути здатними:
  • розрізняти типи розповідей (міфологічна розповідь,  філософська байка,  психологічний роман,  реалістична новела,  соціальний роман,  детектив,  фантастична розповідь); автобіографічний тип розповіді;
  • розпізнавати типи текстів (розповідний,  описовий, аргументативний типи текстів) та основні літературні жанри;
  • добирати відповідні методи їх аналізу;
  • застосовувати методи аналізу художнього тексту;
  • робити інтерпретацію уривка із літературного твору згідно із засвоєною методикою.

  1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
  • дати визначення терміну «аналіз художнього тексту».
  • перерахувати дисципліни та методи аналізу художнього тексту та їх мету.
  • виявляти  характеристики  художнього тексту, а саме: поняття наративу та дискурсу, фокалізації, класифікацію персонажів та їх функцій у наративі,  визначення дескриптивів та їх функції в наративі, наративної схеми, просторово-часових рамок розповіді.
  • відбирати засоби аналізу літературного тексту. Серед них: мовні засоби аналізу художнього тексту (лексичні поля,  апресиативна та пежоративна лексика,  мовні регістри,  асоціативна лексика); стилістичні засоби аналізу художнього тексту (стилістичні фігури та тропи); граматичні та синтаксичні засоби аналізу художнього тексту (часи дієслів, займенники,  детермінативи,  пунктуація,  вибір фраз,  типи речень,  ритм фраз); тон тексту (ліричний,  паттетичний,  полемічний тощо).
  • застосовувати методику аналізу художнього тексту, яка включає резюме змісту літературного твору та уривка (тексту); аналіз назви літературного твору; коментар літературного твору та уривка з літературного твору (проза,  драматургічний та поетичний текст).
  • застосовувати методику складання плану коментаря літературного тексту та написання вступу, основної частини та висновків письмового коментаря художнього твору.

  Курс читається французькою мовою.

 • Мета курсу з основної мови для студентів 4-го курсу – вивчення життя та творчості французьких письменників ХХ-го століття (М.Паньоль, Ф.Моріак, М. Дрюон, П. Валері, А. де Сент-Екзюпері, Б.Клавель, А.Моруа, М.Еме), опрацювання уривків з їхніх творів, що включає коментар тексту та лексичні вправи до нього, а також ознайомлення з основними літературними жанрами та течіями даного періоду літератури Франції, а також поглиблення практичних навичок володіння французькою мовою на основі опрацювання автентичних художніх текстів і вправ до них.
  1.2 Завдання вивчення дисципліни полягає утому, щоб навчити фахівців бути здатними:
  - розрізняти різні види текстів;
  - інтерпретувати тему тексту, визначати відношення автора та його стиль;
  - ідентифікувати в тексті стилістичні фігури;
  - виділяти головні деталі, включаючи експліцитну та імпліцитну інформацію;
  - виказувати припущення щодо характеру тексту;
  - представляти інформацію зв’язним способом, використовуючи прийоми когезії, референцію, приклади, ілюстрації, узагальнення, висновки, цитати;
  - представляти детальний опис, добре структурований і розвинутий згідно з правилами стилістичного оформлення висловлювання;
  - оцінювати структуру тексту;
  - усно та письмово перекладати уривки тексту та вправи французькою мовою; виконувати відповідні вправи з лексичного матеріалу.
  1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
  - вміти розрізняти різні види текстів;
  - бути спроможним інтерпретувати тему тексту, визначати відношення автора та його стиль;
  - змогти ідентифікувати в тексті стилістичні фігури;
  - вміти виділяти головні деталі, включаючи експліцитну та імпліцитну інформацію;
  - виказувати припущення щодо характеру тексту;
  - вміти представляти інформацію зв’язним способом, використовуючи прийоми когезії, референцію, приклади, ілюстрації, узагальнення, висновки, цитати;
  - вміти представляти детальний опис, добре структурований і розвинутий згідно з правилами стилістичного оформлення висловлювання;
  - зуміти оцінити структуру тексту;
  - бути спроможним усно та письмово перекладати уривки тексту та вправи французькою мовою; виконувати відповідні вправи з лексичного матеріалу.

 • 1.1 Мета викладання дисципліни
  Основна мета даного курсу полягає в ознайомленні студентів з основними літературними течіями французької літератури ХХ-го та початку ХХІ-го століття та творчістю найвідоміших її представників.

  1.2 Завдання вивчення дисципліни полягає утому, щоб навчити фахівців бути здатними:
   розповісти про сучасні течії у французькій літературі;
   здійснювати аналіз художніх творів з метою дослідження стилю письменника та тієї чи іншої характерної риси літератури Франції останніх десятиліть.

  1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
   витлумачити поняття „нового роману”, подати його основні характеристики та вміти проаналізувати творчий метод  його представників (А.Роб-Ґрійе, М.Бютор, С.Бекет, Р.Пенже, Н.Саррот, М.Дюрас, К.Сімон, К.Ольє, Ж.Рікарду).
   виявити особливості творчого методу авторів французького традиційного роману ХХ ст. (Е.Шарль-Ру, М.Кардіналь, Р.Ґарі/Е.Ажар, К.Рошфор, Ж.М.Робер, А.Ерно, А.Макін, Р.Дефорж, М.Уельбек, П.Констан, Ф.Бегбеде).
   знати та розуміти автобіографічні тенденції у сучасній французькій літературі та творчості сучасних французьких письменників: Ж.Руо, П.Модіано, А.Ерно, А.Макіна, М.Юрсенар.
   пояснити особливості життя сучасного „традиційного” роману та новели шляхом аналізу творів М.Турньє, А.Шедід, Ф.Соллерса, Ж.-М.Г.Леклезіо, Ф.Вейерґанса, П.Пежю, Ф.Шандернагор, П.Мішона, Ж.Ешноза, Ф.Делерма, Е.-Е.Шмітта, Ф.Клоделя, А.Жардена, А.Нотомб, А. Ґавальда.
   Виявляти основні риси сучасного французького детективного роману «полар» Д.Пеннака, Д.Дененкса, Ж.-К.Іззо.

  Курс читається французькою мовою.