10 семестр

 • Мета лекційного спецкурсу „Міждисциплінарні підходи до аналізу тексту художнього твору” – ознайомити студентів із основними методиками аналізу творів художньої літератури: це філологічний та історико-біографічний методи; соціологічна критика, психоаналітичні та психокритична теорії тлумачення тексту художнього твору, тематична критика, теорії уявного, методика міфокритичного прочитання, формальний метод, структуралізм, наратологія, поетика, стилістика, семаналіз, інтертекстуальний аналіз, генетичний текстаналіз, генетична критика, соціокритика, теорія рецепції та ін.
  Завдання – розкрити сутність та особливості кожної з перерахованих методик; проілюструвати їх застосування на конкретних прикладах; зіставити мету та цілі різних методик аналізу тексту художнього тексту, показати їх наукову ефективність та недоліки; навчити студентів опрацьовувати наукові джерела та з’ясовувати напрямок теоретичної думки науковців, розуміти та розрізняти наукову термінологію, застосовану в наукових текстах.
  Після вивчення розділу студент повинен знати визначення та сутність основних методик аналізу тексту художнього твору, як і основні наукові праці їх авторів, та вміти пояснити переваги та недоліки вивчених методик, зіставляти їх мету та результати, опрацьовувати наукові джерела та з’ясовувати напрямок теоретичної думки науковців, розуміти та розрізняти наукову термінологію, застосовану в наукових текстах, що опрацьовуються.
  Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
  - витлумачити сутність наукових методик аналізу тексту художнього твору;
  - пояснити особливості, обґрунтувати результати та з’ясувати ефективність різних підходів до аналізу тексту художнього твору;
  - знати та розуміти процеси розвитку наукового мислення в галузі гуманітарного знання.
  Курс читається французькою мовою.