Методика навчання іноземних мов та перекладу
(Методика викладан)

Мета викладання дисципліни

Основна мета курсу методики викладання іноземної мови у вищій школі полягає у тому, щоб навчити студентів проводити урок іноземної мови у середній загальноосвітній школі та інших закладах середньої освіти з огляду на вікові особливості учнів, рівень знань та мету викладання. Задля цього студенти повинні досягти сучасного рівня теоретичної підготовки та практичного вміння втілювати в життя теоретичні знання.

Завдання вивчення дисципліни полягає утому, щоб навчити фахівців бути здатними здійснювати:

 • гностичну функцію, тобто аналізувати свою професійну діяльність і навчальну діяльність учнів, добирати підручники і посібники, прогнозувати труднощі засвоєння учнями мовного і мовленнєвого матеріалу;
 • конструктивно-плануючу функцію, тобто планувати й творчо конструювати навчально-виховний процес у цілому і процес навчання конкретного матеріалу з урахуванням особливостей ступеня навчання;
 • організаторську функцію, тобто  реалізовувати плани (поурочні, серії уроків, позакласних заходів) з урахуванням особливостей ступеня навчання; творчо розв'язувати методичні завдання у процесі навчання і виховання з урахуванням провідних характеристик учнів.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

 • реалізовувати комунікативно-навчальну функцію, яка складається з інформаційного, мотиваційно-стимулюючого і контрольно-коригуючого компонентів;
 • реалізовувати виховну функцію, тобто вирішувати завдання морального, культурно-естетичного, трудового виховання учнів засобами іноземної мови з урахування особливостей ступеня навчання;
 • виконувати розвиваючу функцію, тобто прогнозувати шляхи формування і розвитку інтелектуальної та емоційної сфер особистості учня, його пізнавальних і розумових здібностей у процесі оволодіння іншомовним мовленням;
 • реалізовувати освітню функцію, тобто допомагати учням в оволодінні уміннями вчитися, розширювати свій світогляд, пізнавати себе та іншу систему понять, через яку можуть усвідомлюватися інші явища.
 • скласти календарно-тематичний план згідно з навчальною програмою;
 • визначити тип уроку згідно з календарно-тематичним планом;
 • згідно з типом уроку визначити практичну, розвиваючу та виховну цілі уроку;
 • обрати відповідні прийоми роботи;
 • скласти логічно побудований та послідовний план уроку;
 • провести урок іноземної мови у загальноосвітній школі;
 • дотримуватися системності та послідовності у навчальному процесі;
 • передбачити міжпредметні зв’язки та виховні моменти уроку;
 • проаналізувати урок іноземної мови.