Основи теорії мовної комунікації
(Communication 4_1)

Даний лекційний курс входить до циклу дисциплін нормативної частини навчального плану підготовки фахівців романської філології зі спеціальності 6.020303 – мова та література (французька). Дисципліна читається на четвертому році навчання і передбачає попереднє засвоєння теоретичного курсу “Основи наукових досліджень”. Матеріал курсу тісно пов’язаний з лінгвокраїнознавством.

Курс є базовим для опанування такими теоретичними дисциплінами як стилістика та лінгвокраїнознавство. Мовне спілкування, а за іншою термінологією, мовна комунікація - це особливий тип людської діяльності, яка здійснюється за певними законами й правилами, у межах віками відпрацьованих моделей й усталених форм.