Основи міжкультурної комунікації та комунікативні стратегії
(Сommunication )

Курс «Міжкультурна комунікація» належить до циклу дисциплін вільного вибору студента з навчального плану підготовки фахівців романської філології зі спеціальності 6.020303 – мова та література (французька). Дисципліна читається на п’ятому році навчання й завершує процес теоретико-практичної підготовки студента до успішного використання набутих продовж чотирьох попередніх років навчання знань та умінь в актах іншомовного спілкування.
Система контролю знань студентів передбачає поточний контроль, написання рефератів, виконання тестових завдань. Підсумковий контроль проводять у формі заліку.