Друга мова курс IV для англ. філологів
(Друга мова курс IV для англ. філологів)

Загальна характеристика

Загальна кількість годин: 72/108, кількість кредитів: 2/3, практичні заняття: 55/85, самостійна робота: 17/23. Курс закінчується іспитом в обох семестрах.

У результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен оволодіти наступними компетенціями:

- писемною компетенцією, яка передбачає фонетично й орфографічно правильне відтворення на письмі почутого

- граматичною компетенцією, яка передбачає активне використання базової граматики й пасивне використання нормативних граматичних явищ французької мови

- синтаксичною компетенцією, яка передбачає вміння побудови складних речень різних типів (складносурядних і складнопідрядних)

- соціокультурною компетенцією, яка полягає у знанні національно-культурних особливостей романомовних країн, а також в умінні та навичках побудови використання мовних засобів, розповсюджених у цих країнах, а саме: правила ввічливості, правила поведінки, правила підтримки бесіди в різних комунікативних ситуаціях;

- навчальною компетенцією, яка полягає у вмінні вчитися, у здатності спостерігати за новим досвідом і брати в ньому участь, приєднувати нові знання до вже існуючих, застосовувати отримані знання під час самостійної та індивідуальної роботи з науковою літературою.

На 4 курсі у студентів виробляються автоматичні навички вимови і використання передбачених для 2 та 3 курсів лексичних елементів і граматичних правил. Постановка вимови проводиться в порівнянні з вимовою звуків рідної мови.

Словниковий мінімум охоплює найбільш вживану побутову лексику і окремі загальновживані фразеологічні вирази.

Граматичний матеріал вивчається комплексно, подається концентричне і закріплюється шляхом виконання тренувальних усних і письмових лексико-граматичних вправ.