Аналіз художнього тексту
(Аналіз художнього тексту (IVк)_1)

1.1 Мета викладання дисципліни
Курс «Аналіз художнього тексту» має на меті підсумувати та організувати матеріал,  засвоєний студентами на заняттях з аналітичного читання, літературознавства, стилістики та лексикології,  для опанування методами всебічного аналітичного вивчення художнього твору.

1.2 Завдання вивчення дисципліни полягає утому, щоб навчити фахівців бути здатними:
• розрізняти типи розповідей (міфологічна розповідь,  філософська байка,  психологічний роман,  реалістична новела,  соціальний роман,  детектив,  фантастична розповідь); автобіографічний тип розповіді;
• розпізнавати типи текстів (розповідний,  описовий, аргументативний типи текстів) та основні літературні жанри;
• добирати відповідні методи їх аналізу;
• застосовувати методи аналізу художнього тексту;
• робити інтерпретацію уривка із літературного твору згідно із засвоєною методикою.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
• дати визначення терміну «аналіз художнього тексту».
• перерахувати дисципліни та методи аналізу художнього тексту та їх мету.
• виявляти  характеристики  художнього тексту, а саме: поняття наративу та дискурсу, фокалізації, класифікацію персонажів та їх функцій у наративі,  визначення дескриптивів та їх функції в наративі, наративної схеми, просторово-часових рамок розповіді.
• відбирати засоби аналізу літературного тексту. Серед них: мовні засоби аналізу художнього тексту (лексичні поля,  апресиативна та пежоративна лексика,  мовні регістри,  асоціативна лексика); стилістичні засоби аналізу художнього тексту (стилістичні фігури та тропи); граматичні та синтаксичні засоби аналізу художнього тексту (часи дієслів, займенники,  детермінативи,  пунктуація,  вибір фраз,  типи речень,  ритм фраз); тон тексту (ліричний,  паттетичний,  полемічний тощо).
• застосовувати методику аналізу художнього тексту, яка включає резюме змісту літературного твору та уривка (тексту); аналіз назви літературного твору; коментар літературного твору та уривка з літературного твору (проза,  драматургічний та поетичний текст).
• застосовувати методику складання плану коментаря літературного тексту та написання вступу, основної частини та висновків письмового коментаря художнього твору.

Курс читається французькою мовою.