Стилістика французької мови
(Стилістика)

1.1 Мета викладання дисципліни. Основна мета лекційного курсу „Стилістика французької мови” – ознайомити студентів із загальними принципами стилістики, визначити стилістику як самостійну лінгвістичну дисципліну і як основну галузь теорії мови, розкрити значення і місце стилістики у сучасному мовознавстві. 

1.2 Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб навчити фахівців вирізняти основні стилістичні категорії сучасної французької мови, ознайомити їх зі стилями мови, стилістичною диференціацією лексичних і граматичних засобів, прийомами найбільш доцільного використання їх відповідно до змісту тексту, жанру, цільового призначення і загальної експресивної спрямованості. 

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни 
• перерахувати основні етапи історії дослідження стилю у французькій літературі та лінгвістиці; 
• проілюструвати за допомогою літературного матеріалу досягнення досліджень стилю французької мови у різні історико-літературні періоди; 
• дати визначення основних ключових понять стилістики французької мови; 
• встановлювати та коментувати зв’язки стилістики з іншими лінгвістичними дисциплінами; 
• послуговуватися законами, які управляють функціонуванням мовних засобів у різних сферах спілкування; 
• розрізняти специфічні особливості функціональних стилів; 
• використовувати основні методи стилістичного аналізу тексту; 
• застосовувати мовні навички в процесі інтерпретації літературно-критичного матеріалу. 

Курс читається французькою мовою