Iсторія граматики
(Histoire )

Курс з історії французької граматики належить до числа найважливіших дисциплін спеціалізації, що передбачені навчальним планом з підготовки фахівців за спеціальністю 6.020303 – мова та література (французька). Дана дисципліна читається на четвертому курсі паралельно з “Теоретичною граматикою”. Навчальний зміст дисципліни курсу тісно взаємопов’язаний з такими дисциплінами навчального плану як “Вступ до романської філології”, “Історія французької мови”, “Лексикологія”, та “Лінгвокраїнознавство”.
Підсумковий контроль - залік.