Основна іноземна мова (V+VІ)
(Основна мова)

1.1. Мета викладання практичного курсу з французької мови студентам ІІІ курсу полягає в удосконаленні набутих протягом попередніх років навчання знань з французької мови. На цьому етапі навчання майбутні фахівці поглиблюють лексичний запас для якнайкращого здійснення усного та писемного мовлення. Студенти залучаються не тільки до мовного, а й до лексико-стилістичного та граматичного аналізу прочитаного.

1.2. Завдання вивчення практичного курсу з французької мови передбачають:

- узагальнення та поглиблення лексичних і граматичних навичок з французької мови, набутих на попередніх етапах навчання;

- удосконалення навичок працювати з фаховою франкомовною літературою;

-         опанування комунікативною системою діалогічних і монологічних реплік у запропонованих комунікативних ситуаціях

-         поглиблене вивчення семантики слів, зокрема таких аспектів, як синонімія, антонімія, полісемія, фразеологія.

-         аналітичне читання, важливим елементом якого поряд з лінгвостилістичним дослідженням тексту є аналіз його ідейно-естетичного змісту.

-         лексико-стилістичний аналіз художнього тексту на основі уривків із художніх творів французьких авторів XIX cт., який містить інформацію про творчість письменника, ідейно-естетичне спрямування його творів, особливості композиції цих творів та про характеристику дійових осіб.

1.3. У результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен оволодіти наступними компетенціями:

-         писемною компетенцією, яка передбачає фонетично й орфографічно правильне відтворення на письмі почутого

-         граматичною компетенцією, яка передбачає активне використання базової граматики й пасивне використання нормативних граматичних явищ     французької мови

-         синтаксичною компетенцією, яка передбачає вміння побудови складних речень різних типів (складносурядних і складнопідрядних*

-         соціокультурною компетенцією, яка полягає у знанні національно-культурних особливостей романомовних країн, а також в умінні та навичках побудови використання мовних засобів, розповсюджених у цих країнах

-         навчальною компетенцією, яка полягає у вмінні вчитися, у здатності спостерігати за новим досвідом і брати в ньому участь, приєднувати нові знання до вже існуючих, застосовувати отримані знання під час самостійної та індивідуальної роботи з науковою літературою.

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен   з  н  а  т  и  :

- біографії французьких авторів, твори яких вивчаються, основні риси їхньої творчості та літературної течії, яку вони представляють;

- схему аналізу художнього тексту відповідно до літературного напрямку;

- стилістичні засоби, що дозволяють аналізувати художній текст

Підготовлений фахівець повинен     в  м  і  т  и  :

- аналізувати художній текст, визначаючи його тему, ідею, тип тексту, характеристику персонажів та стилістичних засобів, використаних автором;