Теоретична граматика французької мови
(Grammaire 4)

Курс «Теоретична граматика» належить до циклу дисциплін нормативної частини навчального плану з підготовки фахівців романської філології зі спеціальності 6.020303 – мова та література (французька). Даний курс є логічним продовженням теоретичних курсів із загального мовознавства, вступу до романської філології, історії мови, лексикології, і частково базується на практичній граматиці, яку студенти вивчають протягом трьох попередніх років. Дисципліна читається на четвертому році навчання, підсумовуючи матеріал всіх попередніх теоретичних курсів з романського мовознавства, які фігурують в навчальному плані зазначеної спеціальності.
Система контролю знань студентів передбачає поточний контроль, написання рефератів, виконання тестових завдань. Підсумковий контроль проводять у формі іспиту.