Практикум з французької мови для спеціальності "Журналістика" (II курс)
(Практикум з французької мови для журналістів (ІI к))

1.1. Мета викладання практичного курсу з французької мови полягає в набутті майбутніми фахівцями з журналістики певного рівня знань з французької мови та вмінь опрацьовувати франкомовні тексти за фахом :

1.2. Завдання вивчення практичного курсу з французької мови:

  • формування у студентів навичок працювати з фаховою франкомовною літетатурою;
  • опанування студентами комунікативною системою діалогічних реплік щодо проведення інтерв’ю, брифінгів та конференцій на міжнародному рівні;
  • опанування студентами елементами написання праці журналістського спрямування (стаття, есе, фейлетон, коментар, реклама тощо).

 

1.3. У результаті вивчення дисципліни студент повинен оволодіти:

  • франкомовною лінгвістичною компетенцією, яка включає фонетичну, лексичну та граматичну компетенції (вміння правильно вимовляти звуки французької мови як і ізольовано, так і в потоці мовлення; вміння правильно перекласти за допомогою словника текст зі спеціальності; вміння пояснити поширені у фахових текстах граматичні явища, формулювати питання до змісту прочитаного і відповісти на них);
  • комунікативною мовленнєвою компетенцією, а саме вмінням сприймати наслух, читати і розуміти тексти за фахом, вміти висловлюватись на задані теми в ситуації спілкування;
  • соціокультурною компетенцією – знанням національно-культурних особливостей побудови текстів та вмінням і навичками використання мовних засобів, що використовують ці тексти.