Ділова французька мова (ІІІ курс, географічний факультет)
(Ділова мова геофак (ІІІ к))

Мета викладання дисципліни:

Під час опанування дисципліною практична мета поєднується з виховною і загальноосвітньою.

Мета дисципліни – розширення словникового запасу, особливо на базі суспільно-політичних та загальноекономічних матеріалів, удосконалення навичок вільного усного мовлення в сфері ділового спілкування, розвиток навичок перекладу спеціалізованих текстів з іноземної мови на рідну і навпаки.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен:

-         розуміти різні тексти середнього рівня складності економічно-юридичної тематики і менеджменту туристичної індустрії та розкривати і аналізувати інформацію, що міститься в них;

-         висловлюватися в різноманітних ситуаціях економічно-юридичного, туристичного та соціального спілкування;

-         володіти навичками писемного ділового мовлення;

-         усно та письмово аналізувати матеріал з джерел засобів масової інформації;

-         використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації;

-         удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних іншомовних матеріалів;

-         знати структуру ділових листів, контрактів;

-         писати ділові листи, демонструючи міжкультурне розуміння та попередні знання в конкретному контексті;

-         складати основні типи документів, зокрема для працевлаштування (автобіографію, резюме тощо);

-         перекладати франкомовні спеціалізовані тексти рідною мовою.

 

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен оволодіти наступними компетенціями:

-         соціальною та соціолінгвістичною компетенціями, що передбачають розвиток уміння адекватного спілкування в франкомовних країнах, зокрема в сфері ділового мовлення, а саме:

  • правильно вести переговори
  • плідно співпрацювати з франкомовними партнерами
  • працювати чи стажуватись у франкомовній країні тощо

-         соціокультурною компетенцією, яка полягає в знанні національних та культурних особливостей франкомовних країн, щоб вільно, впевнено та невимушено себе почувати в незнайомому франкомовному діловому товаристві та правильно себе поводити на підприємстві чи в бюро, в громадських закладах, в транспорті,  в адміністративних закладах, під час свят тощо ;

-         дискурсивною компетенцією, яка передбачає володіння дискурсивною стратегією в ході ділового спілкування;

-         навчальною компетенцією, яка полягає в умінні вчитися, у здатності спостерігати за новим досвідом та вміти в подальшому правильно його застосовувати у певних ситуаціях, у здібності приєднувати нові знання до вже існуючих та застосовувати нові отримані знання під час самостійної та індивідуальної роботи з науковою та навчальною літературою.

-         мовленнєвою компетенцією, яка дозволяє правильно сприймати автентичну франкомовну інформацію на слух та адекватно реагувати на неї, а також розвиває навички читання та розуміння письмових текстів ділової тематики і вільно висловлюватись на теми, що виникатимуть в ході ділового спілкування;

-         писемною компетенцією, яка полягає в умінні привильно вести ділове листування демонструючи міжкультурне розуміння та попередні знання в конкретному контексті, складати основні типи документів, зокрема для працевлаштування (автобіографію, резюме тощо);