Французька мова для факультету комп'ютерних наук (ІІ курс)
(Французька мова для ФКН (ІІ к))

1.1 Мета викладання дисципліни

Мета викладання практичного курсу з французької мови полягає в набутті   майбутніми   фахівцями  з   комп'ютерних   систем  та  мереж певного  рівня  знань  з  французької мови  та  вмінь  опрацьовувати франкомовні тексти за фахом.

1.2 Завдання вивчення дисципліни:

-          формування     у     студентів     навичок     працювати     з     фаховою франкомовною літературою;

-          опанування студентами комунікативною системою діалогічних реплік щодо особи студента, його повсякденного способу життя, його навчання   і   наукових  захоплень,   місця   проживання   (села,  міста, країни).

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

-          вільно читати тексти зі спеціальності;

-          вміти   правильно   перекласти   з   допомогою   словника   текст   зі спеціальності;

-          розуміти основний зміст прочитаного;

-          формулювати питання до змісту прочитаного і відповісти на .них;

-          пояснити поширені у фахових текстах граматичні явища;

-          підтримати бесіду (на побутовому рівні);

-          реферувати зміст україномовного тексту зі спеціальності;

-          застосовувати отримані на заняттях знання під час самостійної та індивідуальної роботи;

-          самостійно здобувати нові знання;

-          застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності, а також при складанні кандидатського мінімуму з французької мови.