Французька мова для фізичного факультету (ІIк)
(Французька мова для фізичного факультету (ІIк))

Мета, завдання навчальної дисципліни, компетенції, яких має набути студент у результаті її вивчення;

1.1 Мета викладання дисципліни

Мета викладання практичного курсу з французької мови полягає в набутті   майбутніми   фахівцями  з  фізики певного  рівня  знань  з  французької мови  та  вмінь  опрацьовувати франкомовні тексти за фахом.

1.2 Завдання вивчення дисципліни:

формування     у     студентів     навичок     працювати     з     фаховою франкомовною літературою;

опанування студентами комунікативною системою діалогічних реплік щодо особи студента, його повсякденного способу життя, його навчання   і   наукових  захоплень,   місця   проживання   (села,  міста, країни).

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

вільно читати тексти зі спеціальності;

вміти   правильно   перекласти   з   допомогою   словника   текст   зі спеціальності;

розуміти основний зміст прочитаного;

формулювати питання до змісту прочитаного і відповісти на .них;

пояснити поширені у фахових текстах граматичні явища;

підтримати бесіду (на побутовому рівні);

реферувати зміст україномовного тексту зі спеціальності;

застосовувати отримані на заняттях знання під час самостійної та індивідуальної роботи;

самостійно здобувати нові знання;

застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності, а також при складанні кандидатського мінімуму з французької мови.