Французька мова для філологічного факультету (ІІ курс)
(Французька мова для філологічного факультету)

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна, гуманітарного циклу

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 71 год., 2 кредита ECTS із них:

Лекцій: 0 год

Семінарських занять: 0 год

Практичних занять: 34 год

Самостійної роботи: 37 год

Форма підсумкового контролю: залік