Теорія та історія німецької мови
(ТтІДМ_1)

Загальна кількість годин та кредитів ЕCTS: 108 год. / 3 кредити ЕCTS із них: 

Лекцій: 68 год. 

Самостійної роботи: 40 год. 

Форма підсумкового контролю: іспит