Теоретична граматика німецької мови
(TGNM_1)

Кількість кредитів: 2

Кількість годин: лекційних - 24 год., семінарських - 10 год., самостійної роботи - 38 год. Усього - 72 год.

Форма підсумкового контролю: іспит