Іноземна мова за професійним спрямуванням 6.140.103 „Туризм” 6.140.10301 „Туризмознавство”
(Іноземна мова за професійним спрямуванням гео 1-2)

Нині вивчення ділової іноземної мови чимраз актуальніше не лише на найвищих щаблях освітніх інституцій економічного або технічного спрямування, але й у навчальних закладах та факультетах із гуманітарним і природничим напрямом підготовки, серед широких верств населення, що пов’язано з розвитком ділової активності в нашій державі.

У відповідь на розвиток міжнародних подій, що зумовили радикальні зміни в системі освіти, передбачається створення Європейського простору вищої освіти, яке висуває складні завдання щодо збільшення мобільності студентів, ефективного міжнародного спілкування, легшого доступу до інформації та більш глибокого взаєморозуміння. Сучасний рівень підготовки фахівців вимагає відповідних умов для розвитку мовної компетенції і стратегій, необхідних для ефективної участі у процесі навчання і в тих ситуаціях ділового та професійного спілкування, в яких вони можуть опинитися. Унаслідок уведення нових стандартів зростає рівень володіння мовою студентів, що, у свою чергу, сприяє підвищенню їхньої здатності до інтеграції в мовне середовище та конкурентоспроможності на ринку праці. Іноземна мова – дисципліна, загальною метою якої є формування у студентів мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню в культурному розмаїтті професійного середовища.

Вивчення дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням” передбачає навчання на діловому, професійному та культурологічному рівнях; забезпечує практичне володіння іноземною мовою на автономному рівні, необхідному для ділового та професійного спілкування, реалізації на письмі комунікативних намірів, пов’язаних із виробничими умовами фаху; досягнення студентами рівня знань, відповідно до вимог до дипломованого спеціаліста, який забезпечить можливість інструментального застосування іноземної мови.

Курс „Іноземна мова за професійним спрямуванням” є обов’язковою дисципліною, призначеною для викладання студентам спеціальностей „Туризм”, „Туризмознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” (6.140.103 „Туризм”, 6.140.10301 „Туризмознавство”).

 Дисципліна  вивчається на 1–2 курсах.