Вступ до мовознавства
(ВдМ)

Кількість кредитів - 4

Кількість годин: лекційні - 34, семінарські - 17, самостійні - 93, усього 144

Підсумковий контроль – іспит.