Загальне мовознавство
(SM)

Кількість кредитів: 3 кредити

Кількість годин: лекційних - 34 год., самостійної роботи - 74 год. Усього 108 годин.

Форма підсумкового контролю: іспит