Історія німецької мови
(ІНМ)

Історія німецької мови

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна, фундаментально і професійно-орієнтовний цикл

Загальна кількість годин та кредитів ЕCTS: 81 год. / 2,5 кредити ЕCTS із них:

Лекцій: 36 од.

Семінарських занять: 18 год.

Самостійної роботи: 27 год.

Форма підсумкового контролю: іспит