Лінгвокраїнознавство німецької мови
(ЛКЗнм)

Кількість кредитів - 2

Кількість годин: лекційні - 17, самостійні - 37, усього 54

Підсумковий контроль – залік