Лінгвокраїнознавство німецької мови (англійське відділення, магістри)
(LKSamag)

Загальна кількість годин та кредитів ЕCTS: 90 год. / 2,5 кредити ЕCTS із них:

Лекції: 17 год.

Семінарські заняття: 17 год.

Самостійна робота: 56 год.

Форма підсумкового контролю: залік