Німецька мова як перша (9, магістри)
(D9M)

Загальна кількість годин та кредитів ЕCTS: 144 год. / 4 кредити ЕCTS із них:

практичниих занять: 51 год. 

Самостійної роботи: 93 год.

Форма підсумкового контролю: іспит