Основна іноземна мова
(Основна іноземна мова (5н))

Загальна кількість годин та кредитів ЕCTS: 144 год. / 4 кредити ЕCTS із них:

практичниих занять: 51 год. 

Самостійної роботи: 93 год.

Форма підсумкового контролю: іспит