Основи лінгвістики тексту
(ОЛТ)

Кількість кредитів - 2

Кількість годин: лекційні - 22,  самостійні - 32, усього 54

Підсумковий контроль – залік