Іноземна мова за професійним спрямуванням географічний ф-т
(Іняз географи)

Нині вивчення ділової іноземної мови чимраз актуальніше не лише на найвищих щаблях освітніх інституцій економічного або технічного спрямування, але й у навчальних закладах та факультетах із гуманітарним і природничим напрямом підготовки, серед широких верств насе­лення, що пов’язано з розвитком ділової активності в нашій державі.

У відповідь на розвиток міжнародних подій, що зумовили радикальні зміни в системі освіти, передбачається створення Європейського простору вищої освіти, яке висуває складні завдання щодо збільшення мобільності студентів, ефективного міжнародного спілкування, лег­шого доступу до інформації та більш глибокого взаєморозуміння. Сучасний рівень підготовки фахівців вимагає відповідних умов для розвитку мовної компетенції і стратегій, необхідних для ефективної участі у процесі навчання і в тих ситуаціях ділового та професійного спілкуван­ня, в яких вони можуть опинитися. Унаслідок уведення нових стандартів зростає рівень во­лодіння мовою студентів, що, у свою чергу, сприяє підвищенню їхньої здатності до інтег­рації в мовне середовище та конкурентоспроможності на ринку праці. Іноземна мова – дисципліна, зага­льною метою якої є формування у студентів мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефек­тивному функціонуванню в культурному розмаїтті професійного середовища.

Вивчення дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням” передбачає навчання на діловому, профе­сійному та культурологічному рівнях; забезпечує практичне володіння іноземною мовою на автономному рівні, необхідному для ділового та професійного спілкування, реалізації на письмі комунікативних намірів, пов’язаних із виробничими умовами фаху; досягнення студентами рів­ня знань, відповідно до вимог до дипломованого спеціаліста, який забезпечить можливість ін­струментального застосування іноземної мови.

Курс „Іноземна мова за професійним спрямуванням” є обов’язковою дисципліною, призначеною для ви­кладання студентам спеціальностей 6.040104 «Географія», 6.030602 «Менеджмент організацій», 6.080101 «Землевпорядкування і кадастр»,
6.040106
«Екологія та охорона навколишнього середовища», 6.060103 «Водопостачання та водовідведення», 6.040104 «Соціальна та економічна географія», 6.040105 «Гідрометеорологія» освітньо-кваліфікаційного рів­ня „бакалавр”.

Дисципліна  вивчається на 1–2 курсах.